Servicii de întocmire a rapoartelor de evaluare pentru bunurile imobile

  • Bids0
  • Buget 15,933.79USD
  • Oferta medie 0.00USD

Postat in 18 august 2017

Activ

Descrierea proiectului

Tip anuntCumparari directe

Tip contractServicii

Denumirea achizitieServicii de întocmire a rapoartelor de evaluare pentru bunurile imobile proprietate a municipiului Piatra Neamt

CPV71324000-5-Servicii de estimare (Rev.2)

Descrierea contractuluiRaportul de evaluare se va întocmi pe baza de comanda, în principiu în termen de maxim 15 zile lucratoare începând de la data primirii acestei comenzi, în baza contractului de prestari servicii încheiat între Primaria Municipiului Piatra Neamt si evaluator. Raportul de evaluare va contine în mod obligatoriu urmatoarele piese:Obiectul raportului de evaluare, Date de identificare ( Proprietar, Descrierea imobilului, Pozitionarea bunului imobil, Regimul juridic al bunului imobil supus evaluarii, Scopul lucrarii), Evaluarea bunului imobil (prin cel putin 3 metode) cu urmatoarele precizari: -prezentarea principiilor care au stat la baza evaluarii bunului imobiliare; -stabilirea valorii bunului imobil cu prezentarea detaliata în fisa de evaluare a bunului imobil a metodelor de determinare a valorii acestuia”, conform cerintelor din caietul de sarcini, postat pe site-ul Municipiului Piatra Neamt, www.primariapn.ro

Valoarea estimata fara TVA73109.00 RON

Conditii contractse solicita constituirea garantiei de buna executie – 5 % din valoarea contractului (fara TVA)

Conditii participarePot participa toti operatorii economici interesati indiferent daca acestia detin sau nu cont in SEAP; Nu se solicita constituirea garan?iei de participare; Evaluatorul trebuie sa fie atestat ANEVAR, atestare probata cu legitimatia vizata la zi; Evaluatorul trebuie sa prezinte asigurare profesionala încheiata cu o societate de asigurari agreata.

Criterii adjudecarePretul cel mai scazut in conditiile respectarii cerintelor caietului de sarcini, exprimat în lei fara TVA . Valabilitatea ofertei – 90 zile.

Termen limita primire oferte24.08.2017

Informatii suplimentareToti operatorii economici interesati vor transmite ofertele pe adresa de mail carmen.buliga@primariapn.ro si/sau prin depunerea la registratura institutiei, pana la data limita de depunere a ofertelor – 24.08.2017; termenul se încheie la expirarea ultimei ore a zilei de 24.08.2017; Ofertele depuse dupa termenul limita se considera intarziate si vor fi respinse. In cazul in care ofertantul selectat nu va indeplini conditiile de participare sau refuza incheierea contractului, va fi selectat/ contactat operatorul economic situat pe urmatorul loc, in baza criteriului de adjudecare. Ofertele financiare trebuie sa fie intocmite in moneda nationala si sa fie valabile 90 de zile de la termenul limita de depunere a acestora . Documentatia de atribuire pentru achizitia ce face obiectul prezentului anunt poate fi consultata pe site-ul www.primariapn.ro la sectiunea Informatii publice/Achizitii . Persoana de contact Carmen Buliga, e-mail : carmen.buliga@primariapn.ro. Propunerea financiara si centralizatorul de preturi, vor fi intocmite respectand cerintele caietului de sarcini. Ofertantii vor fi instiintati cu privire la rezultatul procedurii de achizitie în termen de o zi lucratoare, orice persoana care a suferit, sufera sau risca sa sufere un prejudiciu ca o consecinta a rezultatului procedurii, poate transmite autoritatii contractante o notificare in acest sens. Limba de redactare – limba romana

Aptitudini necesare

Evaluator de bunuri (ANEVAR)

Categorie

Evaluare bunuri

Employer Information

37 project(s) posted hire 1 freelancers
Membru din:1 august 2017
Ofertare EXPERT (0)

Inca nu ai primit oferte.