servicii de consultanta

  • Bids0
  • Buget 5,506.79USD
  • Oferta medie 0.00USD

Postat in 11 august 2017

Activ

Descrierea proiectului

Tip anuntCumparari directe

Tip contractServicii

Denumirea achizitieSF – Perdele verzi pentru minimizare impact negativ al transportului

CPV71241000-9-Studii de fezabilitate, servicii de consultanta, analize (Rev.2)

Descrierea contractuluiObiectul viitorului contract îl constituie achizi?ia de servicii de întocmire a Sudiului de Fezabilitate – Perdele verzi pentru minimizare impact negativ al transportului.

Valoarea estimata fara TVA25210.08 RON

Conditii contractOferta Tehnica trebuie sa corespunda cerintelor prevazute în Caietul de Sarcini. Oferta Financiara se va completa în conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini. Pretul ofertat va fi exprimat în lei, fara TVA, nu va putea fi modificat sau ajustat pe toata perioada de derulare a contractului, va fi FERM. La oferta de baza nu se accepta depunerea de oferte alternative.

Conditii participareDepunere Certificatul Constatator/ Certificatul de Înregistrare, emis de Oficiul Registrului Comertului, sau un alt document echivalent, din care sa rezulte obiectul de activitate al ofertantului – copie simpla. Obiectul de activitate al operatorului economic trebuie sa aiba relevan?a în legatura cu obiectul viitorului contract de servicii. Depunere Oferta Financiara ?i Oferta Tehnica în conformitate cu cerin?elor caietului de sarcini.

Criterii adjudecarePretul cel mai scazut.

Termen limita primire oferte18.08.2017

Informatii suplimentareCaietul de sarcini se solicita Serviciului de Achizitii Publice – persoana de contact Ancuta Iancu – la adresa de e-mail ancuta.iancu@primariaarad.ro. Operatorul economic are obligatia de a transmite oferta numai pâna la data de depunere a ofertelor prevazuta în anunt. Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forta majora sau cazul fortuit, cad în sarcina operatorului economic care transmite respectiva oferta. Oferta se depune în plic închis, indicându-se adresa autoritatii contractante si purtând inscriptia „A nu se deschide înainte de data de 18.08.2017”.

Aptitudini necesare

Consultant achizitii publice

Employer Information

37 project(s) posted hire 1 freelancers
Membru din:1 august 2017
Ofertare EXPERT (0)

Inca nu ai primit oferte.